ÇİN DEYİNCE...

"Bütün renkler hızla kirleniyordu.

Birinciliği beyaza verdiler."[1]

Çin'e -ya da sektörel sosyalist ülkeler topluluğu'nun SSCB likidasyonu sonrasına- dair söz etmek, hiç de kolay değildir; ancak söz konusu karmaşık soru(n)[2] üzerine, bir kez daha eğilmek "olmazsa olmaz"...

Napoleon Bonapart'ın, "Bırakın Çin uyusun. Uyanırsa yer yerinden oynar," dediği o uçsuz bucaksız coğrafya artık uluslararası ilişkiler düzleminde Orhan Bursalı'nın, "Çin Yüzyılı: Her şey Çinli olacak... Çin yüzyılı ayrıca ABD'ninkinden çok çok uzun sürecek,"[3] notunu düştüğü yerkürenin başat gündem maddesi...

"Çin'de sosyalizm gerilemektedir; ama henüz yenik düşmemiştir,"[4] vurgusuyla "Çin'deki gelişmeler sosyalizmin, dolayısıyla insanlığın geleceğini yakından ilgilendiriyor; belirliyor,"[5] diyen Korkut Boratav'a katılmak asla mümkün olmasa da; Çin gerçeğini tartışmak, kavramak zorundayız.

Hayır meseleyi; 16 Ekim 1990'de SSCB'de Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov'un, "Serbest piyasa ekonomisi"ne geçileceğini açıklaması; veya 12 Ekim 1992'de de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) XIV. Kongresi'nde Genel Sekreter Jiang Zemin'in, "Pazar Ekonomisi'ne geçileceği"ni resmen ilanıyla "açıklayan"lardan(!?) değilim. Her şey bir anda olup bitmedi; bunun bir evveliyatı var elbette.

Söze doğru yerden başlayabilmek için öncelikle bir "Yeni solcu" (aslında ortadoks Maocu) Çinli akademisyenin şu değerlendirmesini aktarmak gerek: "Adı komünist olsa da, devlet güdümlü eş-dost (ahbap-çavuş) kapitalizmini benimsemiş ve bu noktadan uzaklaşmak gibi bir ideolojik kaygısı olmayan bir partiyi, çoğu retorik düzeyinde olan bazı Marksist esintilere bakarak, Marksist veya Maoist bir parti gibi değerlendirmek ve bu noktadan hareketle eleştirmek gereksiz bir uğraştır."[6]

Evet, "Çin'e komünizm ideallerinin somut karşılık bulduğu bir 'işçi devleti' gözüyle bakmak isteyenler için hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz."[7]

"Çin tipi sosyalizmden değil de uluslararası kapitalizme eklemlenmiş bir devlet kapitalizminin, egemen sınıflarının küresel hegemonya adaylığından söz etmek gerekiyor."[8]

Bunlar böyleyken; malumun ilamına eleştirel düzlemde zaman ayırmak -"gereksiz" bulunsa da!- mecburiyetimizin bir parçasıdır!

Emperyalist cephenin Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) yönelik saldırgan tutumu ve komünistleri Çin'i eleştirel değerlendirmeye tabi tutmalarını engellememelidir. Çünkü böylesine eleştirel bir değerlendirme emperyalist-kapitalist dünya düzenini anlamamıza ve uluslararası arenadaki güncel gelişmelerin arka planını görmemize ve Çin'deki likidasyonu kavramamıza yardımcı olacaktır.

Bunun için öncelikle ÇHC'nin "sosyalist bir ülke" olduğu ve "devlet mülkiyeti=sosyalizm" iddiaları, yanılsamalarıyla aramıza mesafe koymak gereklidir.

Sosyalizm ve kapitalizm özünde belirli bir üretim tarzının ifadesiyken; kapitalizmin ne olduğunu en iyi Karl Marx öğretir: Kısaca, kapitalizmin merkezinde iş gücü, yani emek sömürüsü ile üretimin toplumsal örgütlenmesini gerçekleştiren ve üretilen zenginliği gasp ederek biriktiren sermaye durmaktadır. Sermaye ise, üretim araçlarına sahip olan burjuvazinin mülkiyetindedir ve kapitalizmde burjuvazi egemen sınıftır. Anladığımız biçimde ve tarihsel örneklerinde gördüğümüz gibi, sosyalizmde de üretim toplumsal olarak örgütlenir. Ancak üretim araçları üzerindeki mülkiyet toplumsaldır ve özel sermaye birikimi ile emek sömürüsüne yarayan bir istihdam piyasası yoktur.

Çin'i bu eksende değerlendirmek zorundayız.

Kaldı ki 1970'li yılların sonunda gerçekleştirilen "reformlar" sayesinde, kamu teşekküllerinden çok daha hızlı biçimde birikim gerçekleştiren özel sermaye büyümekteyken; ÇHC'nde gelişmiş bir burjuvazinin, hatta büyük burjuvazinin varlığından söz edebiliriz (Henüz iktidarı tam kontrolünde tutamasa da).

ÇHC'nde şirketler, hisse senetleri ve kredi ticaretinin gerçekleştirildiği ve sürekli ivme kazanan bir malî piyasa bulunmaktadır. İş gücünün sömürüsüne açık olan istihdam piyasası büyümekte, yurt dışı ürün ticareti giderek daha fazla liberalleştirilmektedir. Sermaye trafiğinin devlet kontrolünde olmasına ve Merkez Bankasının para politikalarını belirlemesine rağmen, önümüzdeki yıllarda sermaye ithali ve ihracının daha da liberalleştirilmesi beklenmektedir.

Her ne kadar ÇKP'ne 1.4 milyarlık nüfusu için açlık ve yoksulluğa karşı verilen mücadelede müthiş bir başarı kazandığını ve yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa ortalama orta katman satın alma gücü kazandırdığını teslim etsek de üretim ilişkilerinin bütününe ve üretim tarzına bakarak ÇHC'nin bir kapitalist ülke olduğunu tespit etmek durumundayız. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin olmaması, bankaların ve sermaye ithali-ihracının belirli bir kontrole tabi olmaları, tek başına ÇHC'ni sosyalist yapmamaktadır.[9]

KISA TARİH TURU

1912: Sun Yat-Sen[10] liderliğinde Çin Cumhuriyeti kuruldu.

1916: On yıl sürecek iç savaş başladı.

1917: Çin Birinci Dünya Savaşı'na katıldı.

1919: Pekin'de barış antlaşması imzalanması aleyhinde gösteriler düzenlendi. Göstericiler Çin'den yabancı imtiyazların kaldırılmasını istedi.

1925: Sun Yat-Sen öldü. Yerine Çan Kay Şek geçti. Çin, komünistlerinin yardımıyla savaş ağalarını yendi.

1927: Çan Kay Şek komünistlerin çok güçlendiğini düşündü ve karşı harekât başlattı. Çin'in büyük bölümüne hâkim oldu.

1928: Mao, Kızıl Ordu'yu kurdu. İç savaş başladı.

1931: Japonya, Çin'i işgal etti.

1945: İkinci Dünya Savaşı bitti; Japonya yenilerek Çin'den çekildi. Çin'de tekrar iç savaş başladı.

1949: Mao zafer kazanarak ÇHC'ni kurdu.

1949 Çin için "makus talihin sonu"ydu...

1949 Devrimi'nin başarısını daha iyi kavrayabilmek için biraz daha gerilere gitmek gerekir. Çin 4 bin yılı aşkın bir süredir aynı coğrafyada ve aynı etnik yapıda istikrarlı bir imparatorluk konumunda. Başta barut ve pusula olmak üzere teknolojik buluşlarda da hep insanlığa öncülük yapmışlar. Çinliler tarih boyunca kendilerini dünyanın merkezi görmüşler, zaten Çin ismi de "merkezi krallık" anlamına geliyor. Böyle bir algı içerisindeyken Büyük Britanya'ya karşı Afyon Savaşları'nda alınan yenilgi ruh dünyalarında derin psikolojik yaralar açıyor. Hele 1945'e kadar süren Japon işgalini hiç içlerine sindiremiyorlar. Tüm emperyalistler ülkede cirit atıyor, gümrük daireleri limanlarda onlar adına vergi topluyor...

Aslında Çin'de cumhuriyet 1912'de ilan ediliyor ama gerçek ulusal birliğin yaratıldığı, ülkenin 150 yıllık makus talihine nokta konulduğu tarih 1949'dur. Bu sosyalist bir devrimden öte anti-emperyalist ve anti-feodal bir devrimdir. Aradan geçen 70 yılda tüm çalkantılara karşın ülke kayıtsız şartsız bağımsızlığını korumuşsa, feodalizm bir daha başını kaldıramamışsa son tahlilde amaca ulaşılmıştır.

1949-1979 kesiti çok eşliliğin, cariyeliğin yaygın olduğu bir toplumda kadınların en azından resmi anlamda eşit bireyler kabul edildiği bir dönemdir. Ekonomisi 90'larda kalkışa geçen Çin'de modernleşme altyapısı hazırlanmış; yüzde 20 olan okuryazarlık oranı yüzde 67'ye yükseltilmiş, ortalama yaşam süresi 41'den 64'e çekilmiş, 80 bin civarında gezinen hastane yatağı sayısı 1.6 milyona çıkarılmıştır. İnsanların gelirleri düşük de olsa işsiz kalmıyorlar, açlık çekmiyorlar, sosyal hizmetlerden yararlanıyorlardı. Bu eşitlikçi model "demir pirinç kasesi" olarak adlandırılıyor. Fazla sözü edilmese de Çin kapitalistleşme hamlesi bu dönemin kazanımlarının üzerine inşa ediliyor.

"İyi de Mao kimdir" mi?

Kore Savaşı sırasında biricik oğlu Mao Anying'i halk çocuklarının yanında cepheye gönderen, genç subay bir Amerikan hava saldırısında yaşamını kaybediyor...

Mao gerçekten kabına sığamayan bir devrimci... Uzun vadede sonuç verecek toplumsal reformlara pek sabrı yok. Merkezi planlamaya pek gönlü olmasa da, 50'lerde Sovyetler Birliği'nin etkisiyle bu mecraya giriliyor. 1956'da halisane niyetlerle "Yüz Çiçek Açsın Yüz Fikir Yarışsın" kampanyasını başlatıyor.

"İleri Doğru Büyük Atılım" adıyla sanayileşme hamlesi start alıyor...

Mao'nun parti yöneticileriyle arasında sorun çıktığı zaman halka başvurmak gibi bir adeti var. 1966'da kapitalizme dönme tehlikesi olduğu gerekçesiyle yine sahneye çıkıyor.

Mao partide "solu cesaretlendirmek, sağı ortadan kaldırmadan etkisizleştirmek, merkez soldan yönetmek" gibi bir stratejisi izliyor. 1966'da "Karargâhı bombalayın" komutuyla "Kültür Devrimi"nin düğmesine basıyor.

Konfüçyüsçü, hiyerarşi ve itaate dayalı bir kültüre sahip bir ülkede sade halkı, özellikle gençleri siyasallaştırmak, teknokrat-bürokratların fikri hegemonyasını sorgulamak, kırla kent arasındaki uçurumları mercek altına almak aslında çok anlamlı.

Devamla 21 Şubat 1972, ÇKP lideri Mao Tse-Tung ve ABD Başkanı Richard Nixon'ın tarihi buluşmasıydı... Şubat 1972'de ABD Başkanı Richard Nixon, Çin'i ziyaret etti. Çin ile ABD arasında "Şanghay Bildirisi" imzalandı. ABD'nin Çin'e yönelik bu politika değişikliğinin mimarı ise Henry Kissinger idi.

Mao'nun 1976'da ölümünden sonraki sürece, karısı Çiang Çing'in de aralarında bulunduğu "dörtlü çete" dönemi bir yana bırakılırsa, "Cüce Deng" damga vurur. Deng Xiaoping "nehri geçerken taşları hissetmek" metaforuyla sembolize ettiği ılımlı ve sabırlı bir insan tipidir. Mao'nun kendisi için kullandığı formülü sabık lidere uygular: "Mao'nun yaptıklarının yüzde 70'i doğru yüzde 30'u yanlıştı" söylemiyle yatıştırıcı bir üslup kullanarak ülkeyi serbest piyasa düzenine sokar. Köylülere ellerindeki toprakları işleme hakkı tanınır.

Aralık 1978'de ÇKP'de iktidar ele geçiren Deng Xiaoping kendi "dönemi"ni başlatıyordu.

1 Ocak 1979'da Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. ABD, Tayvan'daki askerlerini geri çekti. "Ortak Savunma Anlaşması" da iptal edildi. Aynı ay içinde Çin lideri Deng Xiaoping, ABD'yi ziyaret etti.

Aralık 1978'de ÇHC'nin liderliğine yükselen Deng Xiaoping Çin'de bir süre uygulanan "bilimsel sosyalizm"e karşı bayrak açmıştı. Sistem, her yerde verimsizliğe, rüşvete, genel moral bozukluğuna, kıtlığa neden olmuştu. Çin, bürokratik ekonomi yönetiminden kurtulmalıydı.

1979'dan itibaren Çin ekonomisi rekabetçi bir yola girmeye başladı. Xiaoping'in sisteminin ana hatları şöyleydi: i) Önce ekonomik kalkınma. Onun için "özel sektöre" öncelik verilmesi. Bunun yanında devletin ekonomide merkezi planlamayı elinde tutması. ii) Siyasal reformları daha sonraki safhaya bırakma...

Devamla Deng Xiaoping, 1992'deki "Güney Turu" ile Hong Kong ve Tayvan diasporasıyla işbirliği içerisinde dünya piyasalarına açılma mesajı verir.

Çin'in 2001'de DTÖ'ye kabul edilmesi, kapitalist küreselleşmenin yeni coğrafyalara yayılması, kapitalist olmayan coğrafyalara da nüfuz etmesi için fırsat olarak kabul edildi. Bu noktada, Soğuk Savaş döneminde her ikisi de Sovyetler Birliği ile sorunlu ABD ve Çin'in Richard Nixon ve Mao kişiliğinde ilişkilerini "normalleştirdiklerini" hatırlamakta yarar var.

Zaman içerisinde Çin düşük ücretler marifetiyle küresel tedarik zincirlerine "imalat" aşamasında eklemlenen "ikincil bir güçten", ABD'nin başını çektiği Batı emperyalizmini farklı cephelerde tehdit eden küresel bir rakip hâline gelir.

Çin'in başta ABD, metropol kapitalist ülkelerde korku yaratan asıl özelliği, teknolojide büyük bir sıçrama gerçekleştirmiş olması. Havacılık, robotik, yapay zekâ ve bilgi teknolojilerini kapsayan stratejik atılım, 2025'te Pekin'i imalat sanayinin süper gücü hâline getirmeyi amaçlıyor.

Özellikle Huawei firmasının 5G ve akıllı telefon konusunda lider konumuna geçmesi, Washington'da panik havası estirmiş görünüyor. ABD açısından Çin'in teknolojik ilerlemesinin sadece ekonomik değil askeri boyutlarını da düşünmek endişe yaratıyor.

'The Financial Times'ın itirafındaki üzere, "Yeni Çağda Çin ve Dünya" başlıklı raporda, "gelişmiş ülkelerin birkaç yüzyılda aldığı mesafeyi kendilerinin on yıllara sığdırdığı" dile getirilerek, dönüşüm şöyle özetlendi: Ülkenin 1952 ve 2018 arasında GSMH'si yılda ortalama yüzde 8.1 arttı; 1978'den bu yana kırsal Çin'de yaşayan 770 milyon kişi yoksulluktan kurtuldu; ortalama yaşam süresi 1949'da 35'ten bugünkü 77'ye yükseldi. Son 40 yılda ülkeye 2 trilyon dolardan fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımı girdi.

Çin'e komünizm ideallerinin karşılık bulduğu bir proletarya devleti gözüyle bakmak tabii ki doğru olmaz. Neresinden bakarsak otoriter bir devlet kapitalizmiyle karşı karşıyayız.[11] Ne var ki Çin'in ekonomide ciddi bir sıçramaya imza atıp, ABD'yle her konuda boy ölçüşebilen başarılı bir ulusal kalkınma örneği sergilediği de ortada...[12]

Artık, dünyanın en büyük ihracatçısı... En büyük yabancı sermayeyi kendine çeken ülkesi... En büyük döviz rezervine sahip devleti... En büyük lüks mallar pazarı... En büyük elektronik ticaret hacmine sahip olan ve en büyük demir-çelik, otomobil, televizyon, cep telefonu üreticisidir Çin... (Yarı iletkenlere, tahıllara, bakıra, alüminyuma vd. girmeyeyim...)[13]

DEVAM EDECEK

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Temel Demirer - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Haberler Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Haberler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Haberler editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Haberler değil haberi geçen ajanstır.Anket Gaziantep’teki Belediyelerin Hangisinin Çalışmasından Memnunsunuz?

tiktok takipçi satın al