"Gaziantep'te ' Katil Erdoğan' Cezası" Haberimiz Yayından Kaldırıldı.

"Gaziantep'te ' Katil Erdoğan' Cezası" Haberimiz Yayından Kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir haberimiz mahkeme kararı ile yayından kaldırıldı.

Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafında www.gaziantephaberler.com sitemize gönderilen yazıda "

"ekte tarafınıza gönderilen İSTANBUL ANADOLU 8. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’nin 01.07.2021 Tarih ve 2021/4219 D.İş Sayılı Kararı uyarınca içeriklerin çıkarılması ve tarafımıza bilgi verilmesi rica olunur."

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2021/4219 D.İş T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ DEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO: 2021/4219 D.İş HAKİM: Turgay NAS 211967 KATİP: Dilek ŞAHİN 122346 ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ TALEP EDEN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEKİLİ: Av.Ahmet ÖZEL TALEP: İçeriğin yayından çıkarılması TALEP TARİHİ: 01/07/2021 KARAR TARİHİ:01/07/2021 İçeriğin yayından çıkarılması talebinde bulunan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN vekili Av. Ahmet ÖZEL'in 01/07/2021 tarihli dilekçe ve eki belgeleri hakimliğimize tevzi edilmekle incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Talep eden vekili belirtilen Url adreslerinde müvekkili Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik " hırsız, katil, şerefsiz vb." şeklinde tamamen gerçek dışı, asılsız, ve küçük düşürücü ithamlarda bulunarak kamu nezdinde müvekkiline karşı güven zedeleyici bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, TCK'nun 299 maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına Hakaret suçu işlenerek Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına açık saldırı gerçekleştirildiğini, Türk Ceza Kanunun " Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığ4ına Karşı Suçlar " bölümünde 299. Maddesinde Cumhurbaşkanına Hakaret suçu düzenlendiğini, Cumhurbaşkanının Devleti temsil etmesi ve Anayasada belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde kaleme alındığı ve Cumhurbaşkanına hakaret müstakil bir suç haline getirildiği, Anayasaya göre devletin başı konumundaki Cumhurbaşkanına karşı işlenen suçlarda görevi gereği ya da kişiliğine saldırı şeklinde ayrım yapılmaksızın devletin siyasal iktidarına yönelik bir eylem olarak algılanması gerektiği ve TCK'nun 299 maddesinde düzenlenen suçta korunan Cumhurbaşkanlığı fonksiyonları değil Cumhurbaşkanının şeref ve varlığı olduğu belirtilmiştir. Paylaşılan içerikler ile ifade özgürlüğünün sınırları asılmış, çarpıtılmış bilgiler ve kamu oyunu müvekkiline karşı kışkırtan, yönlendiren, provoke eden ithamlar ile müvekkilinin toplum nezdinde küçük düşürülmesinin amaçlandığı, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırları aşmak suretiyle müvekkilinin saygınlığını rencide ederek toplum nezdinde itibarsızlaştırılmasına yönelik olduğunu, içeriklerin yayından çıkarılmasını, kararın google, yandex, yahoo, bing isimli arama motorlarına bildirilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Anayasamızda bir taraftan 17. maddesinde kişinin manevi varlığının korunma ve geliştirilmesini, 20. maddesinde özel hayatın gizliliği ve korunmasını; bir taraftan da 22. maddesinde haberleşme hürriyetini, 25. maddesinde düşünce hürriyetini, 26. maddesinde düşünceyi açklama ve yayma hürriyetini, 28. maddesinde basın hürriyetini düzenlenmiş, kapsam ve sınırları belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Anayasaya uygun olarak çıkartılan (başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere ) yasalarla (ve bu arada 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu İle İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunla) da bu hak ve hürriyetlerin somut olarak nasıl korunacağı, ihlallere karşı uygulanacak yaptırımların esas ve usulleri düzenlenmiştir. Anayasa ve 5651 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre değerlendirme yapılırken özgürlüğün esas, sınırlamanın ise yasal şartların varlığına bağlı olarak istisna olduğu hususu daima dikkate alınmalıdır. Anayasanın yukarıda sayılan maddeleri arasında dengenin, hakların kesiştiği noktalarda hangi hakkın öncelikli olarak korunacağının her somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken bir yandan kişilik haklarının ve özel hayatının gizliliğinin korunmasını talep edenlerin sosyal konumu, ünvan, makam ve görevi, bunlar itibarı ile kamuya karşı sorumluluğu, şöhreti ve geçmişinde eylem ve söylemleri nedeni ile kamuoyunun ilgisine mazhar olup olmadığı, diğer yandan somut olayın niteliği, bilinmesinde kamu yararı bulunup bulunmadığı, haber değeri olup olmadığı, görünür gerçekliğe uygun olup olmadığı, ve bir diğer yandan da olayda düşünce basın hürriyetini kullandığını iddia edenin beyan ve yayınlarının içeriği, bunların düşünce, kanaat, eleştiri, yorum kapsamında kalıp kalmadığı, yayının biçim ve içeriği arasında bir denge olup olmadığı, özel bir hakaret ve aşağılama kastı taşıyıp taşımadığı gibi bir çok hususun birlikte düşünülmesi ve karar verilmesi gerekmektedir. Bu özellikleri nedeni ile talepte bulunan hakkındaki beyan ve yayınların yukarıda değinilen hürriyetler dengesi değerlendirilmesi yapılırken basın, düşünce ve düşünceyi yayma hürriyetlerinin daha geniş yorumlanması gerekmektedir. Gerek öğretide ve gerekse Yargıtay, A.İ.H.Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi kararlarında, talepte bulunan gibi kişiler açısından yaygın görüş ve uygulama bu şekildedir. Elbette salt hakaret amacı taşıyan, düşünce ve eleştiri değeri bulunmayan, sövme,hakaret yada gerçek dışı haber niteliğinde beyan ve yayınların korunması düşünülemez. 5187 Sayılı Kanunun 3.maddesinin,ancak kişilerin böyle durumlarda düşüncelerini, eleştirilerini, memnuniyetsizliklerini açıkça ifade etme, kendilerini destekleyen haber ve iddiaları paylaşma ve yayma, eleştiriler yapma haklarının mevcudiyeti kabul edilmelidir. 5187 Sayılı kanunun 3/2.maddesi:''Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.''denilmektedir. Sonuç olarak uyuşmazlığın konusunu oluşturan içerikler değerlendirildiğinde; yararlı ve ilgili olmayan nitelemeler ve yorumlar yapıldığı, tahrik edici, kamuoyunda husumet ve kuşku yaratıcı, güveni zedeleyici üslubun kullanıldığı dolayısıyla erişimi talep edilen içerikte kamu yararı olmadığı, AİHS, Anayasa ve Basın Kanunu'nda kamu yararının yapılan haberlerde zorunlu unsur olduğu, uyuşmazlığa konu içeriklerin yayımlanmasında kamu yararı bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun kabulüne karar verilerek aşağıda yer aldığı şekilde hüküm kurulmuştur. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Talebin KABULÜNE, 2-5651 sayılı yasanın 9.maddesi gereği talepte belirtilen; 1.https://www.youtube.com/watch?v=cfnr6VsMn9w 2.https://www.youtube.com/watch?v=aeytLBm62eo 3.https://www.youtube.com/watch?v=3nnUnQwESZM 4.https://www.youtube.com/watch?v=LWlD9d0lS-4 5.https://www.youtube.com/watch?v=hHBJgxgDIP4 6.https://www.youtube.com/watch?v=0X-nPK4JfAo 7.https://www.youtube.com/watch?v=PtSNiuVi730 8.https://www.youtube.com/watch?v=bctaNbRchNY 9.https://www.youtube.com/watch?v=BEcPeAv0UWc 10.https://www.youtube.com/watch?v=msYIPdiXULA 11.https://www.youtube.com/watch?v=mEugnaW_d2g 12.https://www.youtube.com/watch?v=-S9DVtxFai8 13.https://www.youtube.com/watch?v=evDA2tibem8 14.https://www.youtube.com/watch?v=2S9i4aCBKKU 15.https://www.youtube.com/watch?v=77bT5uuEVT8 16.https://www.youtube.com/watch?v=KJ8tLF4YyYw 17.https://www.youtube.com/watch?v=FRCQiw6q1_4 18.https://www.youtube.com/watch?v=3Nzk_uan2oU 19.https://www.youtube.com/watch?v=Iyg8s59g2Vg 20.https://www.youtube.com/watch?v=lLjKYCWxNrI 21.https://www.youtube.com/watch?v=gv1.https://onedio.com/haber/samsun-da-tkp-binasina-polis-aramasi276102 2.https://www.diken.com.tr/mustafa-varank-katil-recep-tayyip-erdogan/ 3.https://www.kp.org.tr/tr/basin-aciklamalari/hirsiz-katil-erdogan 4.https://twitter.com/rt_katil 5.https://twitter.com/tayyiphirsiz 6.http://fuatkav.blogspot.com/2016/03/terorist-turkiye-katil-erdoga.html 7.https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdoganin-avukatindan-katil-ve-hirsiz-erdogan-mansetine-sucduyurusu,287727 8.http://www.gaziantephaberler.com/haber/gaziantepte-katil-erdogan-cezasi-haberi-35612.html 9.https://onedio.com/haber/samsun-da-tkp-b

02 Tem 2021 - 00:00 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Haberler Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Haberler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Haberler editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Haberler değil haberi geçen ajanstır.